Administratie

 

Basisadministratie, vastlegging en sturen

De administratie van een onderneming dient verschillende doelen en moet erop ingericht zijn aan (minimum) eisen te voldoen. In de eerste plaats moet de administratie de ondernemer in staat stellen sturing te geven aan zijn bedrijf. Daartoe moeten de bedrijfsactiviteiten financieel worden vastgelegd, zodat daaruit blijkt wat het resultaat van de activiteiten is in de zin van omzet, marges, winst, de ontwikkelingen daarvan en de rechten en verplichtingen die daaruit op korte en lange termijn voortvloeien.

Die vastlegging moet kunnen leiden tot inzicht in en advies over de (bedrijfs)processen. Soms is de (periodieke) verslaglegging vanuit de administratie voor de ondernemer voldoende, soms is er behoefte aan onze analyse en advies.

De administratie is ook de bron voor (externe) verslaglegging: fiscus, bank, kamer van koophandel. Aan die verslaglegging worden steeds meer automatiserings- en digitaliseringseisen gesteld, zodat de administratie aan bepaalde automatiseringstechnische eisen dient te voldoen. Periodiek en voor de meeste ondernemers het actueelst is de (drie) maandelijkse of jaarlijkse BTW aangifte. Ook de jaarrekening en de daarop gebaseerde inkomsten- en vennootschapsbelastingaangifte maken onderdeel uit van de administratie.

Soms zijn ondernemers in staat en bereid om een deel van hun administratie zelf uit te voeren en komen wij ergens in het daarop volgende traject in beeld. Dat kan zijn om kostentechnische redenen, vaak spelen beroeps eigen aspecten en daarbij behorende automatisering een rol. Dat kan allemaal ingepast worden, waarbij wij er wel voor dienen te zorgen dat wij kunnen toetsen dat de rapportage die door ons gemaakt moet worden, voor met name de belastingdienst, aan de daartoe gestelde (wettelijke) eisen kan voldoen.

Vaak maken sub-administraties een al dan niet noodzakelijk deel uit van een administratie. De debiteuren-, crediteuren- en voorraadadministratie zijn bekende voorbeelden. Ook het opstellen van facturen maakt deel uit van de administratie. Soms heeft men behoefte aan de verzorging van het betalingsverkeer. Dat zijn allemaal taken die wij op ons kunnen nemen. De debiteurenbewaking maakt geen deel uit van het pakket dat wij aanbieden. Wel kunnen wij u op verzoek hulpmiddelen aanbieden om die bewaking zorgvuldig en adequaat te regelen.

 

Software

Wij werken met de King software van Quadrant. Die voldoet aan alle aan een administratie te stellen eisen. Of in hoeverre voorafgaande werkzaamheden verricht met andere applicaties daar de basis voor kunnen vormen, dient in voorkomende gevallen vooraf afgesproken te worden, maar is niet per definitie onmogelijk.

 

Loonadministratie

Zodra er mensen in dienst zijn of wanneer een uitkering op basis van vroegere werkzaamheden gedaan moet worden, moet er een loonadministratie bijgehouden worden. Die zorgt ervoor dat bruto bedragen periodiek vertaald worden naar het juiste netto bedrag, dat afdrachten tijdig en juist gedaan worden aan de belastingdienst en pensioenverzekeraars. Ook dit onderdeel van de administratie zit in ons pakket. Het kan gaan om vaste lonen en uitkeringen, beloning van part-timers op vaste basis, parttimers op variabele en/of uurbasis. Alles is mogelijk, periodieke en standaardwerkzaamheden veelal tegen vaste tarieven, individuele afspraken en maatwerk is eveneens mogelijk.

Mensen in dienst nemen betekent ook vaak bijkomende werkzaamheden als het opstellen van arbeidsovereenkomsten, aanvragen en begeleiden van subsidieregelingen, ontslag en pensioenkwesties. Ook op dat gebied kunnen wij van dienst zijn.