Update informatie inzake coronavirus dinsdag 24 maart 2020

(Inkomens) bijstand gemeente
Inmiddels hebben de meeste gemeenten bekend gemaakt wat de inkomens ondersteunende regelingen zijn en hoe die kunnen worden aangevraagd.
Voor de Gemeente Maastricht is dat:

https://www.gemeentemaastricht.nl/werk-en-inkomen/financiele-steun-tijdens-corona-voor-ondernemers-en-zelfstandigen

Andere gemeenten zullen dat ook via hun gemeente communiceren.

De regeling is tweeledig:
– inkomensondersteuning tot minimum niveau
– een rentedragende lening van circa € 10.000.

Om de regeling aan te vragen moet worden ingelogd met Digid. Het advies is inloggen en loop de vragen door, schrijf de vragen op waarop het antwoord niet meteen te geven is. Log opnieuw in als de vragen wel beantwoord kunnen worden.

Er staat op de site ook een nummer bij de gemeente waarmee gebeld kan worden.

LET OP: deze regeling is alleen voor inwoners van Maastricht. De regelingen van andere gemeenten geldt ook alleen voor hun eigen inwoners. Wie buiten Nederland woont is dus aangewezen op de daar geldende mogelijkheden.

Overige regelingen
Op de site van de Kamer van Koophandel staat een link, waarop verwezen wordt naar andere regelingen en daar staat ook of en hoe die (al) toegankelijk zijn.

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel

Deze site wordt steeds geactualiseerd.

Ten slotte: neem de voorschriften in acht, voor jezelf en voor anderen en blijf gezond.

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Update informatie inzake coronavirus woensdag 18 maart 2020

Werkwijze en bereikbaarheid
Vanaf heden volgen wij de voorschriften en aanbevelingen van de overheid en werken wij zoveel mogelijk van huis uit. We zullen proberen dat één van ons toch zoveel mogelijk op kantoor is, om waar dat nodig is gebruik te kunnen maken van onze kantoorfaciliteiten.

Indien u ons telefonisch niet rechtstreeks of direct bereiken kunt: spreek uw bericht in: dat kunnen we van huis uit afluisteren. Hierdoor zal onze bereikbaarheid niet kunnen zijn zoals u van ons gewend bent. Ook moeten we de extra werkdruk die het coronavirus met zich mee brengt moeten inpassen: niet alles kan of kan snel snel geregeld worden, maar we doen wat we kunnen. Wij vragen daar begrip voor.

Maatregelen overheid
Hieronder een afschrift van de maatregelen m.b.t. ondersteuning en hulp die de overheid gisteren heeft aangekondigd.
De praktische uitwerking laat nog op zich wachten, zodat ook wij op dit moment niet weten hoe de uitwerking zal zijn en welke stappen wanneer gezet moeten worden. We blijven het volgen en zullen proberen u zo goed mogelijk op de hoogte houden.

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Nieuwsbericht | 17-03-2020 | 18:45

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit
pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket dinsdag aan de Tweede Kamer aangekondigd bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen vanuit het kabinet.

De bewindspersonen laten gezamenlijk weten: “In de eerste plaats is het essentieel dat elke Nederlander de gezondheidsbesluiten en -adviezen steeds opvolgt. Die maatregelen hebben tegelijkertijd grote impact op ondernemers van klein tot groot, in alle sectoren. We laten hen niet
alleen. Met dit nieuwe pakket krijgen ze extra ondersteuning. Het kabinet vereenvoudigt bovendien ook toegang en versoepelt voorwaarden, zodat personeel en zelfstandigen zoveel mogelijk hun werk behouden.”

Het kabinet volgt de situatie nauwgezet en heeft daarover steeds contact met ondernemersorganisaties, sociale partners en banken. Gezonde overheidsfinanciën en begrotingsafspraken zorgen er voor dat het kabinet als gevolg van dit pakket niet meteen hoeft te bezuinigen. Er wordt gekozen om de staatsschuld te laten oplopen, dat kan, omdat in goede tijden de
schuld naar beneden is gebracht.

De maatregelen:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.
Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo
snel mogelijk aanpassen.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het
Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet
ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunnen ondernemers terecht?
Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker.

Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

Documenten
Kamerbrief over noodpakket banen en economie
Het kabinet kondigt in deze brief aan de Tweede Kamer vanwege het coronavirus een pakket maatregelen aan om banen en inkomens te …

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-03-2020

Veelgestelde vragen over financiële maatregelen

Zie ook
Coronavirus COVID-19
Verantwoordelijk
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Financiën
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Het coronavirus: onze bereikbaarheid en wijze van werken

Nu de overheid richtlijnen en voorschriften heeft gegeven over de (sociale) contactmogelijkheden en voorzorgsmaatregelen gedurende de periode waarmee we met het coronavirus te maken hebben, willen wij u met dit bericht informeren over welke maatregelen wij als bedrijf zelf genomen hebben om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

1. Tot nader order vinden er geen persoonlijke afspraken plaats, niet op ons kantoor, niet op uw (bedrijfs)locatie, niet bij derden.
2. Voor zover er al afspraken gepland staan, nemen wij contact met u op over de consequenties en te nemen maatregelen die daarvan het gevolg kunnen zijn.
3. Advies en overleg blijft mogelijk. Per mail of per telefoon of gewoon via “de brievenbus”. Als u uitvoerig telefonisch overleg nodig heeft, bekijken we of dat onmiddellijk kan of dat we een telefonische vervolg afspraak moeten maken.
4. Voor zover u zich zorgen maakt dat uw inkomstenbelasting 2019 gedaan moet worden: voor alle bestaande klanten is reeds uitstel aangevraagd zodat de inlevertermijn met een jaar is verlengd. Wij zullen de aangiften intussen gewoon in behandeling nemen als de gegevens zijn verstrekt en kunnen zo nodig sneller hulpmiddelen inzetten om aan de nodige gegevens te kunnen komen als die niet persoonlijk verstrekt kunnen worden.

Het cornoavirus: regelingen van de overheid voor ondernemers

Momenteel zijn er vier regelingen beschikbaar waarmee de overheid ondernemers tegemoet komt indien bedrijven in financiële moeilijkheden komen bij financieel-economische gevolgen van het corona-virus.

Daarbij is het uitgangspunt dat het gaat om tijdelijke hulp aan ondernemers die gebleken bestaansrecht hebben en waarbij het voortbestaan door de coronacrisis in gevaar komt.

1. Werktijdverkorting

Dit is een regeling voor ondernemers met personeel. Als een bedrijf recht heeft op die regeling is het mogelijk om (een deel) van het personeel minder te laten werken, waarbij het UWV zorgt voor een WW-gerelateerde uitkering aan die werkgever die daarmee zijn personeel kan doorbetalen.
De aanvraag moet (digitaal) gericht worden aan het UWV, middels een daartoe bestemd formulier waarbij vragen beantwoord moeten worden als:
1. aard van het bedrijf
2. wordt verwacht dat de vermindering van werk na de periode van werktijdverkorting volledig zal herstellen
3. wat is de oorzaak van de aanvraag (inclusief toelichting)
4. hoe lang zal de situatie van vermindering van bedrijvigheid duren
5. hoeveel werknemers zijn er in dienst: het gaat alleen om werknemers met een overeengekomen aantal uren
6. hoeveel uren werken deze werknemers gezamenlijk
7. hoeveel werknemers gaan er korter werken
8. hoeveel uren werken deze werknemers tezamen minder per week
9. wat is het percentage vermindering van werk (antwoord vraag 8/antwoord vraag6).
Bij deze aanvraag moet een bijlage gevoegd worden met contract en beloningsgegevens van de betreffende werknemers.

Indien men gebruik wil maken van deze regeling en onze hulp bij de aanvraag wenst: stuur ons dan een mail met in elk geval uw eigen antwoorden op de negen gestelde vragen, plus een lijstje van de medewerkers waarvoor werktijdverkorting moet worden aangevraagd. Indien wij bij het opmaken van de aanvraag nadere gegevens nodig hebben zullen we die opvragen.
Uiteraard staat het vrij de werktijdverkorting zelf aan te vragen: wij zullen u dan de gegevens die u daarbij nog van ons nodig heeft desgevraagd z.s.m. verstrekken.

2. Belastingdienst: uitstel van betaling en verlaging van voorlopige aanslagen

1. De belastingdienst versoepelt de regelgeving bij het verlenen van uitstel van betaling. Het gaat dan om aanslagen waarbij de uiterste betaaldatum niet realiseerbaar is.
Dat moet u concreet kunnen aantonen. Alleen verwachten dat dit niet kan is niet voldoende.
Aantonen dat er betalingsproblemen zijn is mogelijk middels een brief van ons als uw (financieel) adviseur. Wij mogen zo’n brief niet enkel op basis van mededelingen van onze klant opstellen. Minimaal moeten wij ons daarvan kunnen overtuigen op basis van een overzicht van actuele banksaldi, betalingsverplichtingen, debiteurenoverzichten en uw administratie.
2. Voorlopige aanslagen kunnen worden verlaagd. Dat kan éénzijdig en digitaal gebeuren. Wij verzorgen die verlaging op uw verzoek en naar het bedrag dat u wenst, maar er moet wel een door ons uit te voeren redelijkheidstoets aan ten grondslag liggen: wat zal het belastbare inkomen / de fiscale winst op jaarbasis worden rekening houdend met de huidige ontwikkelingen, welk effect heeft omzetverlies op jaarbasis, is er een inhaalslag redelijkerwijs te verwachten. Hierbij zal niet het onmogelijke gevraagd worden, maar er moet enige onderbouwing mogelijk zijn.

3. Borgstellingskredieten MKB

De overheid heeft de mogelijkheid van borgstellingskredieten verruimd. Concreet betekent dit dat banken over meer mogelijkheden beschikken om u een bedrijfskrediet te verstrekken om financiële betalingsproblemen te overbruggen. De overheid staat tijdelijk voor 75% garant ten opzichte van de bank voor de betaling van verschuldigde rente en aflossing. Dat was 50%.
Uiteraard is het nog steeds aan de banken om te beoordelen of u voor een (overbruggings)financiering in aanmerking komt, met of zonder borgstelling. De aanvraag van een dergelijke borgstelling gebeurt door de bank.
Bij de aanvraag van zo’n krediet zullen wij u desgewenst binnen onze (huidige mogelijkheden) begeleiden, de aanvraag zelf mogen wij op basis van voorschriften van de AFM niet doen.

4. Bijzondere bijstand

Mocht u ondanks bovenstaande regelingen toch in de problemen komen, waardoor u inkomen geheel of gedeeltelijk wegvalt, dan beschikt de gemeente over een vangnetvoorziening: bijzondere bijstand. Dat is een minimale inkomensvoorziening als uw inkomen als ondernemer wegvalt. De aanvraag en beoordeling daarvan loopt via de gemeente waarvan u inwoner bent en kan per gemeente verschillen. Zo nodig zullen wij daarbij naar vermogen hepen.

Ondernemersrisico

Hoe hard het ook klinkt, hoe weinig u zelf ook een verwijt treft, het wegvallen van omzet en winst is en blijft een ondernemersrisico waar u als ondernemer voor staat. Wij willen en zullen proberen daarbij te helpen en ondersteunen. Wij kunnen en mogen echter niet uw ondernemersverantwoordelijkheid op ons nemen en ondernemersbeslissingen nemen. Daarmee zouden wij de regels die voor ons gelden overschrijden.

Mogelijk dat u aangesloten bent bij branche-organisaties die u in de komende tijd bij kunnen staan, van advies kunnen dienen en mogelijk (tijdelijke) oplossingen of ondersteuning kunnen bieden. Denk daar tijdig aan en informeer daar naar. Ook kan het zijn dat u bepaalde risico’s via een verzekering hebt afgedekt: neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

Beschikt u over een financiering en verwacht u moeilijkheden met betaling van uw rente, aflossing of overige verplichtingen: neem tijdig contact op met uw bank.

De overheid heeft toegezegd de komende week/weken onderzoeken of er verdere (concrete) maatregelen, aanvullende regelingen of tegemoetkomingen mogelijk zijn. Wij volgen dat zo goed mogelijk. Let ook zelf op, want wij kunnen – gezien de ook voor ons onzekere periode en niet eerder meegemaakte ontwikkelingen – niet garanderen alles tijdig en volledig te kunnen volgen en/of implementeren.

Succes en sterkte!

 

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

AVG

Wij en derde partijen maken gebruik van cookies, om de functionaliteiten op onze website mogelijk te maken, om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren en voor de koppeling met social media. Door verder te klikken op onze website, geeft u toestemming voor het plaatsen van alle cookies.

Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacy Statement. Dat wordt binnenkort op de website geplaatst. Tot dan kunt u het bij ons opvragen.